Skolestart

Maxiklubben

To gange i ugen samler vi de kommende skolebørn på tværs af stuerne. Her ligger vi vægt på at styrke børnenes personlige udvikling og det sociale fællesskab. Vi tager på ture ud af huset til f.eks. Trapholt, Koldinghus, Nikolai for børn, Økolariet og til skov og strand. Vi laver små skoleopgaver for at give børnene kendskab til form, farver, tal og bagstaver. Ligeledes tager vi små emner op. Det kan f.eks. være om kroppen, trafik, førstehjælp og venskab.

 

I oktober/november tilbydes forældre til kommende skolebørn en samtale om Jeres barns skoleparathed.

Vi arbejder på, at overgangen fra vuggestue til børnehave og fra børnehave til skole bliver mest mulig vellykket for børnene, og at de føler sig parate til skiftet fra et sted til et andet.

I løbet af året arbejder børnehaven med et "skoleprojekt" for kommende skolebørn.

Bilag
Glidende overgang


Rammerne for glidende overgang blev godkendt i Børne- og Uddannelsesudvalget den 10.10. 2016


Mål
I Kolding Kommune arbejdes der systematisk med at skabe sammenhæng i forbindelse med
overgang fra dagtilbud til skole. Målet med glidende overgang er, at overgangen mellem
dagtilbud og skole skal bygge på et tydeligt børneperspektiv, hvor skolen tager over, der hvor
dagtilbuddet slipper. Der skal i forbindelse med GLO skabes indholdsmæssig sammenhæng
mellem de pædagogiske læreplaner i dagtilbuddet og fælles mål og læseplan for o-klasse. I de
enkelte distrikter arbejdes der i professionelle læringsfælleskaber for at sikre udvikling for
børnene.Rammer

• Ledelsen på skolen og i dagtilbuddene i skoledistriktet beskriver, planlægger og er
• ansvarlige for glidende overgang.
• Skolelederen i distriktet er ansvarlig for at arbejdet iværksættes og fungerer.
• Skole- og dagtilbudsledelsen i de enkelte skoledistrikter udarbejder i fællesskab en
• beskrivelse af de didaktiske overvejelser i forhold til glidende overgang. Her tages
• højde for faglig og kulturel viden fra både dagtilbud og skole.
• Inden udgangen af september er en plan klar for det kommende års arbejde med
• glidende overgang. Planene er tilgængelig på NemBørn, skoleintra for medarbejdere og
• forældre samt på skolens/institutionens hjemmeside.
• Kompetencehjulet anvendes systematisk ved overlevering af børn i udsatte positioner
• fra børnehave til GLO.
• Børnehaveklasseleder, SFO-pædagoger og børnehavepædagoger indgår og deltager i
• GLO.


Evaluering

Ledelsen fra skoler og daginstitutioner i de enkelte skoledistrikter evaluerer i juni måned glidende overgang, med henblik på beskrivelse af kommende års glidende overgang.